Artícle 514.4 del Codi Penal.

🇪🇸Artícle 514.4 del Codi Penal.

“Els que impedeixin l’exercici legítim de les llibertats de reunió o manifestació …” poden ser castigats amb penes de presó o multa de 6 a 12 mesos.

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf

Please follow and like us: