Català, Opinió

Entrevista al Més324 a Santiago Niño-Becerra, catedràdic d’Estructura Econòmica de l’IQS-URL

Entrevista al Més324 a Santiago Niño-Becerra, catedràdic d’Estructura Econòmica de l’IQS-URL: “Catalunya pot ser un Estat Lliure Associat a Espanya abans de 6 mesos.” “Crec que el Pla Iberretxe és un pla molt correcte i que a Catalunya li aniria molt bé.”

– Proposta d’Estatut conegut amb “Pla Ibarretxe”: els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat d’Euskadi accedeixen a l’autogovern o mitjançant un règim singular de relació política amb l’Estat espanyol basat en la lliure associació. Enllaç Aquí 🗓️ 25-10-03

1529013021077

Please follow and like us:
Español, Opinión

Entrevista en el Més324 a Santiago Niño-Becerra, catedrático de Estructura Económica del IQS-URL

Entrevista en el Més324 a Santiago Niño-Becerra, catedrático de Estructura Económica del IQS-URL: “Cataluña puede ser un Estado Libre Asociado a España antes de 6 meses.” “Creo que el Plan Iberretxe es un plan muy correcto y que a Cataluña le iría muy bien.

– Propuesta de Estatuto conocido como “Plan Ibarretxe”: los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Euskadi acceden al autogobierno mediante un régimen singular de relación política con el Estado español basado en la libre asociación. Enlace Aquí 🗓️ 25-10-03

1529013021077

Please follow and like us: